Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованного типу №27 "Орлятко" Кам'янської міської ради

Новини


28 лип. 2023
День Українській державності у ДНЗ-ЦРД №27 "Орлятко"
Сьогодні діти ДНЗ-ЦРД №27 "Орлятко" на тематичних заняттях ознийомилися зі зсятом Українській державності, дізналися більше про історію, традиції, культуру рідної країни.

28 лип. 2023
День Українській державності
Історія української державності – це не 30 років незалежності. І навіть не 100 років, як могло б здатися, якщо починати відлік від Української Народної Республіки, яка постала в 1917 році. Українській державності – понад 1000 років. У середньовічній Київській Русі вкорінені не тільки культурні, а й державні традиції українців.

11 лип. 2023
SaveTheChildren
ДНЗ-ЦРД № 27 "Орлятко" висловлює щиру подяку міжнародній організації Save The Children за дуже гарні та корисні подарунки для наших малят.

Всі новини

Парціальна програма "Вчимося жити разом"

                   

 Усі чинні, затверджені, рекомендовані або схвалені МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах освітні програми визначають серед пріоритетних цілей і завдань дошкільної освіти реалізацію здібностей і потенціалів кожної особистості. Зазначена теза реалізується в програмних документах через формування різних компетентностей (інтелектуальних, соціальних, мовних, мовленнєвих та ін.), кожна з яких вказує на безперечну й го- ловну умову їх існування — розвинене вміння жити разом з іншими людьми, навчитися розуміти себе та реалізовувати свої життєві прагнення серед інших. За ініціативи Європейського Союзу (ЄС), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні впроваджується проект «Вчимося жити разом». Він реалізовуватиметься у двох напрямах — формування у вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації, та надання дітям психологічної допомоги і підтримки в навчальних закладах. Запропонована парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» відображає накопичений досвід українського дошкілля щодо розв’язання проблем соціально-морального, комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Водночас ця програма робить новий акцент на посиленні змісту, форм, методів і прийомів психолого-педагогічної роботи з дітьми та батьками вихованців в умовах гнучкого реагування на сучасні соціокультурні виклики та запити суспільства. Вона орієнтована на утвердження в житті дитини загальнолюдських і національних цінностей. У період трансформації суспільства та кризових явищ у різних сферах суспільного буття впровадження ідей цієї програми набуває виняткового значення. Особливість програми полягає в тому, що педагогам, соціальним працівникам і батькам надаються можливості відпрацювати навички ефективної взаємодії та спілкування з дітьми дошкільного віку. Програма поєднує в собі поширення інформації з актуальних для батьків питань поетапного відпрацювання навичок спілкування з дитиною без агресії, злості, без конфлікту, за принципом «вчуся не карати, а домовлятися», що є запорукою виховання гармонійно розвиненої, зрілої та відповідальної особистості.

                      Практичність матеріалів комплекту «Вчимося жити разом» спрямована на актуалізацію потенціалу регіональних особливостей суспільного освітнього середовища та найкращих традицій родинного виховання, що базується на батьківському досвіді та сучасній інноваційній практиці дошкільної освіти. Обсяг освітніх завдань парціальної програми диференціюється з урахуванням різної періодичності та тривалості охоплення дітей організованими освітніми впливами за тієї чи тієї форми здобуття дошкільної освіти та спирається на визначення змісту освітніх ліній Базового компоненту: «Особистість дитини» та «Дитина в соціумі». Програма адресована широкому колу користувачів: педагогам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, соціальним педагогам, батькам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

                         Зміст та форми реалізації програми «Вчимося жити разом» Перелік ключових понять, що охоплюють проблему становлення у дити- ни дошкільного віку основної компетентності — вміння взаємодіяти, співпрацювати, розуміти, самореалізовуватися в соціумі серед ровесників, молодших і старших за віком людей, досить широкий. Утім, слід наголосити, що специфікою роботи з дітьми дошкільного віку в площині означеної проблеми є змістовне глибоке збагачення понять, пов’язаних із категорією людина, тобто понять, що наповнюють Я-образ та образ іншої людини. Це означає, що змістовним наповненням спеціально організованих форм навчальної роботи з дітьми та самодіяльних видів ігрової та художньо-образної діяльності дітей дошкільного віку є стосунки дитини з іншими людьми, тобто найближчим оточенням дитини — з родиною та ровесниками. Своєю чергою, це надає смислового наповнення призначенню взаємодії людини з іншими людьми, оскільки актуалізує розуміння причин, мотивів, форм і способів спілкування (хто? з ким? для чого? де? в який спосіб може досягти успіху взаємодії) та забезпечує головний результат діяльності спілкування — взаєморозуміння.

 

                     Програма містить чотири змістові напрями, кожний з яких може бути реалізований послідовно або одночасно.

               

                   Перший змістовий напрям — «Простір, дружній до дитини».

                   Мета: створення середовища, що сприяє розвитку довіри та почуття безпеки.

                   Зміст: робота з дорослими в обговоренні спільної мети та очікуваних результатів, форм, методів і способів навчально-виховних дій із дітьми від 4 до 6–7 років, а також свідомий вибір дорослими об’єднувальних загальнолюдських цінностей, які відповідають нормам моралі та духовним прагненням людини, формують у дитини спротив до негативних впливів.

 

                   Другий змістовий напрям — «Я та інші люди».

                    Мета: організація цілеспрямованих форм навчально-виховної роботи фахівців дошкільного закладу з дітьми 5-го, 6–7-го років життя з метою збагачення та розширення знань етичного спрямування.

                   Зміст: забезпечення різних спеціально організованих дорослими видів занять, що актуалізують розуміння дітьми моральних понять, правил поведінки з однолітками, молодшими та старшими за віком людьми: бесіди, розглядання картин етичного змісту, читання художньої літератури, екскурсії з метою ознайомлення з працею дорослих людей та ін.

 

                   Третій змістовий напрям — «У злагоді та радощах творимо добрі справи».

 Мета: організація самодіяльних форм взаємодії дорослих із дітьми 5-го та 6–7- го років життя, спрямована на розширення досвіду спілкування з різними групами людей.

                   Зміст: ігрова діяльність, організація всіх видів праці в побуті, природі, художньої праці для прояву турботи та бережливого ставлення до соціального, предметного та природного оточення.

                  Четвертий змістовий напрям — «Ми поруч із тобою».

                   Мета: організація індивідуальної психологічної роботи фахівців (психолог, психотерапевт, педіатр та ін.) з дітьми, котрі потребують супроводу та підтримки особистісного розвитку, мають прояви поведінкових розладів, страхів, агресії.

                    Зміст: визначається запитом дитини. Загальними критеріями ефективності реалізації програми «Вчимося жити разом» є розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку, яка має сформовані необхідні життєві навички позитивної ефективної взаємодії з близьким оточенням та може адаптуватися і творчо застосувати їх у нових ситуаціях, у ситуаціях невизначеності або непорозуміння з іншими, роблячи вибір щодо своїх дій на основі морально-вольових якостей та цінностей, організованості, дисциплінованості, самостійності, відповідальності, наполегливості в досягненні позитивних цілей.

                    Реалізація змісту програми зберігає цілісність підходу до гармонійності розвитку емоційних, інтелектуальних, вольових досягнень дитини й тому, незважаючи на її парціальність у визначенні завдань формування у вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації та надання дітям психологічної допомоги й підтримки в навчальних закладах, сприятиме цілісному психічному розвитку дитини в єдності емоційних, пізнавальних та поведінкових досягнень.

                      Кінцевою метою психолого-педагогічних дій дорослих є сформованість таких якостей дитини:

 ■ емоційно-ціннісне ставлення до себе та іншої людини, інтерес до нової інформації та діяльності, пов’язаної з категорією «людина»;

 ■ позитивна картина світоглядних морально-етичних уявлень про себе та навколишній світ, уміння аналізувати та диференціювати такі мораль- ні поняття, як «доброта», «чуйність», «справедливість», «дружба», «чес- ність», «товариськість» тощо.

■ розвинена потреба та прагнення активної діяльності з іншою людиною, здатність реалізувати спільну діяльність із дорослими та однолітками, що спрямована на досягнення позитивних цілей, розвинена здатність дитини в ситуаціях невизначеності або конфлікту робити вибір на осно- ві ціннісних орієнтацій, які відповідають духовності, утвердженню життя, безпеки та здоров’я людини.

 

Усі посібники та додаткові матеріали за проектом «Вчимося жити разом» можна переглянути та завантажити за цим посиланням http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/resourse